Raspored gradje u Knjiznici FF-a
FH: Revision 4
FH RUMUNJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FH00 Referentna zbirka za rumunjski
FH01 Rumunjska književnost
FH02 Prijevodi na rumunjski jezik
FH03 Znanost o književnosti
FH03.1 Povijest rumunjske književnosti
FH03.2 Književna kritika i teorija književnosti
FH03.3 Književne studije o rumunjskim autorima
FH04 Rumunjski jezik
FH04.1 Povijest rumunjskog jezika
FH04.2 Gramatike rumunjskog jezika
FH04.21 Fonetika, fonologija i ortografija rumunjskog jezika
FH04.3 Rumunjski jezik - metodika
FH05 Lingvistika
FH05.01 Opća lingvistika
FH05.02 Psiholingvistika
FH05.03 Kognitivna lingvistika
FH05.04 Sociolingvistika
FH05.05 Semantika
FH05.06 Pragmalingvistika
FH05.07 Sintaksa
FH05.08 Teorija prevođenja
FH05.09 Leksikologija
FH05.10 Leksikografija
FH05.11 Retorika
FH05.12 Stilistika
FH05.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FH05.14 Autorstvo/kreativno pisanje
FH05.15 Semiologija i semiotika
FH05.16 Jezična tipologija
FH05.17 Povijest lingvističkih teorija
FH06 Povijest i civilizacija Rumunjske
FH07 Geografija (Rumunjska)
FH08 Filozofija. Religija. Društvene znanosti
FH09 Umjetnost