Quick jump:  What's new

 
Go to:
 
Weblog: Recent Changes   
in Raspored gradje u Knjiznici FF-a
FA
FA ANGLISTIKA
FA00 Referentna zbirka za anglistiku
FA00.1 Rječnici engleskog jezika
FA00.2 Rječnici slenga
FA00.3 Gramatike engleskog jezika
FA00.4 Enciklopedije
FA00.5 Leksikoni engleske i američke književnosti
FA00.6 Udžbenici
FA01 Književnost na engleskom jeziku
FA01.01 Engleska, američka, australska i kanadska proza*
FA01.02 Engleska i američka drama*
FA01.03 Englesko i američko pjesništvo*
FA01.04 Engleski i američki eseji*
FA01.05 Izabrana djela engleskih i američkih autora
FA01.06 Antologije engleske i američke književnosti
FA01.07 Biografije**
FA01.08 Autobiografije
FA01.09 Pisma
FA01.10 Putopisi
FA01.11 Govori
FA02 Shakespeare
FA02.1 Djela***
FA02.2 Književna kritika i studije o Shakespeareu
FA02.21 Studije o Shakespeareovim komedijama
FA02.22 Studije o Shakespeareovim historijama
FA02.23 Studije o Shakespeareovim pjesmama
FA02.24 Studije o Shakespeareovim problemskim komadima
FA02.25 Studije o Shakespeareovim tragedijama
FA02.26 Studije o pojedinim Shakespeareovim djelima
FA02.3 Prijevodi Shakespeareovih djela na hrvatski
FA03 Prijevodi svjetske književnosti na engleski
FA04 Prijevodi engleskih i američkih autora na hrvatski
FA05 Znanost o književnosti
FA05.01 Književne kritike engleskih i američkih autora****
FA05.02 Povijest engleske književnosti
FA05.021 Srednji vijek
FA05.022 Renesansa i barok
FA05.023 Klasicizam i romantizam
FA05.024 Viktorijanska književnost
FA05.025 Modernizam i postmodernizam
FA05.03 Povijest američke književnosti
FA05.031 19. stoljeće
FA05.032 20. stoljeće
FA05.06 Povijest svjetske književnosti
FA05.07 Teorija književnosti
FA05.08 Književna kritika
FA05.09 Feminizam
FA05.10 Kulturalni studiji
FA06 Lingvistika
FA06.1 Opća lingvistika
FA06.2 Koginitivna lingvistika. Psiholingvistika
FA06.3 Sociolingvistika
FA06.4 Semantika
FA06.5 Sintaksa
FA06.6 Teorija prevođenja
FA06.7 Leksikologija. Leksikografija
FA07 Engleski jezik
FA07.1 Fonetika engleskog jezika
FA07.2 Povijest engleskog jezika
FA07.3 Varijante engleskog jezika
FA07.4 Jezici u kontaktu
FA07.41 Hrvatski i engleski jezik u kontaktu
FA07.5 Metodika engleskog jezika
FA07.51 Udžbenici engleskog jezika
FA08 Povijest, kultura i civilizacija Velike Britanije
FA09 Povijest, kultura i civilizacija SAD
FA10 Posebne zbirke
FA10.1 Amerikanistika
FA10.2 Irska zbirka
FA10.3 Australska zbirka
FA10.4 Kanadska zbirka
FA10.6 Američki studiji
FA10.61 Književnost
FA10.62 Kulturološke studije

(*) Antologije su na početku niza

(**) Redanje po imenu osobe o kojoj je djelo

(***) Redanje po naslovu djela

(****) Redanje po imenu osobe o kojoj je djelo

comment - permalink
CB
CB POVIJEST UMJETNOSTI
CB00 Referentna zbirka za povijest umjetnosti
CB00.1 Priručnici
CB00.2 Rječnici
CB01 Kulturološko-umjetnički pregledi
CB01.1 Dokumenti/izvori za stari vijek
CB01.2 Dokumenti/izvori za srednji vijek
CB01.3 Dokumenti / izvori za novi vijek
CB 02 Opći pregledi povijesti umjetnosti
CB02.01 Urbanizam i arhitektura
CB02.02 Zaštita spomeničke baštine i muzeologija. Re)konstrukcije
CB02.03 Skulptura
CB02.04 Crtež. Umjetnički obrt
CB02.05 Slikarstvo
CB02.06 Grafika
CB02.061 Dizajn. Grafički dizajn
CB02.062 Strip i karikatura
CB02.07 Fotografija
CB02.071 Fotografi - Umjetnici
CB03 Teorija umjetnosti. Umjetnička kritika
CB03.1 Metodika nastave
CB04 Ikonografija. Ikonologija
CB05 Razdoblja i stilovi
CB05.1 Prethistorija
CB05.2 Umjetnost starog vijeka
CB05.21 Umjetnost Egipta i Mezopotamije
CB05.22 Etrurska, starorimska, rimska, grčka i egejska umjetnost
CB05.3 Umjetnost srednjeg vijeka
CB05.31 Kasna antika. Rano kršćanstvo. Bizantska umjetnost
CB05.32 Umjetnost predromanike i romanike
CB05.33 Umjetnost gotike
CB05.34 Umj. srednjeg vijekau Hrvatskoj i regiji
CB05.4 Renesansa i manirizam (15.i16.st.)
CB05.41 Urbanizam, arhitektura i skulptura
CB05.42 Crtež, slikarstvo i grafika
CB05.43 Umj. 15. i 16. st. u Hrvatskoji reg.
CB05.5 Barok i bar. klasicizam (17. i 18. st.)
CB05.51 Umj. 17. i 18. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.6 Umjetnost 19. stoljeća
CB05.61 Umjetnost 19. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.7 Umjetnost 20. i 21. stoljeća
CB05.71 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. stoljeća
CB05.72 Skulptura 20. i 21. stoljeća
CB05.73 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. stoljeća
CB05.74 Umjetnost 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.741 Urbanizam i arhitektura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.742 Skulptura 20. i 21. st. u Hrvatskoj i regiji
CB05.743 Crtež, slikarstvo i grafika 20. i 21. st. u Hrvatskoj i reg.
CB05.75 Pravci 19. i 20. st.
CB05.76 Dekade 20. i 21. st.
CB06 Umjetničke monografije
CB06.1 Umjetnici i umjetničke autorske grupe u Hrvatskoj i regiji
CB06.2 Monografije prema toponimima svijeta
CB06.11 Mali formati
CB06.2 Toponimi svijeta
CB06.21 Toponimi u Hrvatskoj i regiji
CB06.22 Nezapadnjački toponimi
CB07 Muzeji i galerije
CB07.0 Muzeji i galerije svijeta
CB07.1 Muzeji i galerije u Hrvatskoj i regiji
CB07.11. Mali formati
comment - permalink
CD

ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

CD00 Referentna zbirka
CD01 Teorije, teoretičari i povijest
CD02 Metodologija
CD03 Kulturna antropologija
CD03.1 Antropologija religije
CD03.2 Antropologija seksualnosti, feministička antropologija
CD03.3 Atropologija mjesta i prostora, urbana antropologija
CD03.4 Antropologija turizma, antropologija putovanja
CD03.5 Psihološka antropologija
CD03.6 Antropologija društvenog sjećanja
CD03.7 Politička antropologija
CD03.8 Ekonomska antropologija
CD03.9 Vizualna antropologija
CD3.10 Stanovništvo, migracije, identiteti
CD03.11 Antropologija obitelji, srodstva, djetinjstva,
CD03.12 Antropologija svakodnevice
CD03.13 Filozofska antropologija
CD04 Materijalna i nematerijalna kultura
CD04.1 Folkloristika (muzikologija, koreologija, narodne predaje)
CD04.2 Narodne nošnje, tekstil, odijevanje, ukrašavanje
CD04.3 Tradicijsko gospodarstvo, arhitektura, stanovanje
CD04.4 Narodni običaji, vjerovanja
CD04.6 izvedbene umjetnosti, teatrologija, festivali
CD04.7 Popularna kultura, zabava, prehrana
CD04.8 Rukotvorstvo, umjetnost, obrti
CD04.9 Baština, zaštita, materijalna kultura
CD05 Narodi i kulture svijeta
CD05.1 Europa
CD05.2 Sjeverna Amerika
CD05.3 Južna Amerika
CD05.4 Azija
CD05.5 Australija i oceanija
CD05.6 Afrika
CD06 Kulture i zajednice etničkih, nacionalnih i vjerskih manjina
CD07 Etnografije Hrvatske
CD07.1 Monografije mjesta i regija
CD08 Biološka antropologija
CD08.1 Populacijska genetika čovjeka
CD08.2 Forenzička i dentalna antropologija
CD09 Medicinska antropologija
CD10 Evolucijska antropologija
CD11 Ekološka antropologija
CD12 Arheološka antropologija
CD13 Lingvistička antropologija
comment - permalink
Raspored gradje u Knjiznici FF-a

Građa Knjižnice Filozofskog fakulteta organizirana je u nekoliko zbirki (prema vrstama građe i prema području znanosti) i smještena na nekoliko lokacija.

Zbirka KNJIGA U OTVORENOM PRISTUPU

Predmetne zbirke:

A Opća referentna zbirka
BA Filozofija
BB Metode društvenih znanosti. Statistika
BC Psihologija
BD Sociologija
BF Pedagogija
BG Informacijske znanosti
CA Povijest
CB Povijest umjetnosti
CC Arheologija
CD Etnologija i antropologija
D Slavistika
EA Fonetika
EB Lingvistika
EC Komparativna književnost
ED Klasična filologija
EE Indologija i indoiranistika
EF Sinologija i dalekoistočni studiji
EG Japanologija
EH Hungarologija
EI Turkologija
EJ Skandinavistika
EK Koreanistika
EL Judaistika
FA Anglistika
FB Germanistika
FC Nederlandistika
FD Talijanistika
FE Francuski
FF Španjolski
FG Portugalski
FH Rumunjski
FI Austrijska knjižnica

Zbirka KNJIGA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U OTVORENOM PRISTUPU

Zbirka ČASOPISA I NOVINA U ZATVORENOM SPREMIŠTU

Zbirka DIPLOMSKIH, MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

Zbirka AV GRAĐE

Zbirka STARIH I RIJETKIH KNJIGA

comment - permalink
CA
CA POVIJEST
CA00 Referentna zbirka iz povijesti
CA00.01 Atlasi i povijesni atlasi
CA00.02 Rječnici
CA00.03 Enciklopedije
CA00.04 Leksikoni, kronologije i priručnici
CA00.05 Zbirke izvora HAZU/JAZU
CA01 Hrvatska povijest
CA01.01 Hrvatska povijest - stari vijek
CA01.02 Hrvatska povijest - srednji vijek
CA01.03 Hrvatska povijest - rani novi vijek
CA01.04 Hrvatska povijest - 19. stoljeće
CA01.05 Hrvatska povijest - 20. stoljeće
CA01.051 Do 1945.
CA01.052 1945. - 1989.
CA01.053 Nakon 1990.
CA01.06 Pregledi hrvatske povijesti
CA01.061 Biografije, autobiografije, memoari, obitelji, spomenice i zbornici u čast...
CA01.07 Hrvatska povijest - studije teritorija
CA01.071 Sjeverna i središnja Hrvatska
CA01.072 Slavonija
CA01.073 Istra i Primorje
CA01.074 Lika i Gorski kotar
CA01.075 Dalmacija i Dalmatinska Zagora
CA01.076 Hrvatsko iseljeništvo. Hrvati i drugi narodi
CA01.077 Drugi narodi i njihove kulture u Hrvatskoj
CA01.08 Hrvatska povijest - studije institucija, studije različitih područja
CA01.09 Izvori za hrvatsku povijest
CA01.091 Stari, srednji i rani novi vijek
CA01.092 19. i 20. stoljeće
CA01.10 Bibliografije iz hrvatske povijesti
CA02 Europska povijest
CA02.01 Europska povijest - stari vijek
CA02.02 Europska povijest - srednji vijek
CA02.03 Europska povijest- rani novi vijek
CA02.04 Europska povijest - 19. stoljeće
CA02.05 Europska povijest - 20. stoljeće
CA02.051 Do 1945.
CA02.052 1945.-1989.
CA02.053 Nakon 1990.
CA02.06 Pregledi europske povijesti
CA02.061 Biografije, autobiografije, memoari, spomenice, zbornici u čast...
CA02.07 Europska povijest - studije teritorija
CA02.071 Zapadna Europa (Velika Britanija, Irska, Francuska, Švicarska)
CA02.072 Središnja Europa (Njemačka, Slovačka, Austrija, Češka i Slovenija)
CA02.073 Južna Europa (Turska, Grčka, Španjolska, Portugal, Albanija i Italija)
CA02.074 Istočna Europa (Rusija, Poljska, Ukrajina, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska i Bugarska)
CA02.075 Sjeverna Europa (Skandinavske zemlje)
CA02.08 Studije institucija i različitih područja
CA02.09 Izvori
CA02.10 Bibliografije
CA03 Svjetska povijest
CA03.01 Svjetska povijest - stari vijek
CA03.02 Svjetska povijest - srednji vijek
CA03.03 Svjetska povijest - rani novi vijek
CA03.04 Svjetska povijest - 19. stoljeće
CA03.05 Svjetska povijest - 20. stoljeće
CA03.051 Do 1945.
CA03.052 1945.-1989.
CA03.053 Nakon 1990.
CA03.06 Pregledi svjetske povijesti
CA03.061 Biografije, autobiografije, memoari i zbornici u čast...
CA03.07 Svjetska povijest - studije teritorija
CA03.071 Afrika
CA03.072 Azija
CA03.073 Australija
CA03.074 Sjeverna Amerika
CA03.075 Južna Amerika
CA03.08 Studije institucija, različitih područja
CA03.09 Izvori
CA03.10 Bibliografije
CA04 Metodika nastave povijesti
CA04.01 Didaktika, metodika, pedagogija
CA04.02 Školski udžbenici, radne bilježnice, priručnici za nastavnike
CA05 Metodologija
CA05.01 Metodologija historije, povijest historiografije
CA05.02 Filozofija povijesti
CA05.03 Politika. Društvo
CA05.04 Ekonomija. Pravo
CA05.05 Kultura civilizacija
CA05.06 Povijest književnosti, teorija književnosti, knjiga, čitanje
CA06 Pomoćne povijesne znanosti
CA06.01 Kartografija
CA06.02 Povijest okoliša
CA07 Religija i mitologija
CA07.01 Mitologije
CA07.02 Religija općenito, povijest religija
CA08 Ocjenski radovi Odsjeka za povijest
CA08.01 Magistarski radovi
CA08.02 Diplomski radovi
CA08.03 Doktorski radovi
CA09 Radovi zavoda za hrvatsku povijest
comment - permalink
EC
EC KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST
EC00 Referentna zbirka
EC01 Teorija književnosti
EC01.1 Teorija pripovijedanja
EC01.2 Književni pravci
EC01.3 Književno prevođenje
EC01.4 Književnost i jezik
EC01.5 Stilistika. Retorika
EC01.6 Književne studije, rasprave i kritike
EC02 Knjige. Tiskarstvo
EC02.1 Autorstvo i autorska prava
EC03 Semiotika
EC04 Svjetska književnost
EC04.1 Povijest svjetske književnosti
EC05 Engleska književnost
EC05.1 Povijest engleske književnosti
EC05.2 Studije, rasprave i kritike o engleskoj književnosti
EC06 Američka književnost
EC06.1 Povijest američke književnosti
EC06.2 Studije, rasprave i kritike o američkoj književnosti
EC07 Njemačka i austrijska književnost
EC07.1 Povijest njemačke i austrijske književnosti
EC07.2 Studije, rasprave i kritike o njemačkoj i austrijskoj književnosti
EC08 Talijanska književnost
EC08.1 Povijest talijanske književnosti
EC08.2 Studije, rasprave i kritike o talijanskoj književnosti
EC09 Francuska književnost
EC09.1 Povijest francuske književnosti
EC09.2 Studije, rasprave i kritike o francuskoj književnosti
EC10 Španjolska književnost
EC10.1 Povijest španjolske književnosti
EC10.2 Studije, rasprave i kritike o španjolskoj književnosti
EC11 Južnoameričke književnosti
EC11.1 Povijest južnoameričkih književnosti
EC11.2 Studije, rasprave i kritike o južnoameričkim književnostima
EC12 Portugalska književnost
EC12.1 Povijest portugalske književnosti
EC12.2 Studije, rasprave i kritike o portugalskoj književnosti
EC13 Ruska književnost
EC13.1 Povijest ruske književnosti
EC13.2 Studije, rasprave i kritike o ruskoj književnosti
EC14 Hrvatska književnost
EC14.1 Pet stoljeća hrvatske književnosti
EC14.2 Povijest hrvatske književnosti
EC14.3 Studije, rasprave i kritike o hrvatskoj književnosti
EC15 Kazalište - referentna zbirka
EC15.1 Teatrologija
EC15.2 Povijest kazališta
EC16 Film - referentna zbirka
EC16.1 Teorija filma
EC16.2 Filmski redatelji
EC16.3 Povijest filma
EC16.4 Hrvatski filmski ljetopis
EC16.5 Filozofija filma
EC16.6 Nacionalne kinematografije
EC16.7 Hrvatski film
EC16.8 Pojedini filmovi/glumci/scenaristi/snimatelji
EC16.9 Dokumentarni film
EC17 Filozofija
EC17.1 Estetika
EC17.2 Povijest filozofije
EC17.3 Filozofija kulture
EC18 Mitologija
EC19 Religija
EC20 Psihologija i psihoanaliza
EC21 Sociologija
EC22 Rodni studiji
EC23 Teorija kulture
EC24 Sociologija komunikacija i medija
EC25 Teorija i filozofija umjetnosti
EC26 Glazba
EC27 Historiografija
EC28 Kulturna povijest
EC29 Afrička književnost
EC29.1 Povijest afričke književnosti
EC29.2 Studije, rasprave, kritike o afričkoj književnosti
comment - permalink
D
D0.00 Opća referentna djela
D0.001 Opće enciklopedije
D0.002 Specijalne enciklopedije
D0.003 Leksikoni
D0.004 Biografski leksikoni
D0.005 Bibliografije
D0.006 Rječnici
D0.007 Enciklopedije
D0.01 Referentna zbirka – kroatistika
D0.011 Kroatistika – opće enciklopedije
D0.012 Kroatistika – specijalne enciklopedije
D0.013 Kroatistika – leksikoni
D0.01 Referentna zbirka – kroatistika
D0.014 Kroatistika – biografski leksikoni
D0.015 Kroatistika – bibliografije
D0.016 Kroatistika – rječnici
D0.01 Referentna zbirka – kroatistika
D0.016 Kroatistika – rječnici
D0.02 Referentna zbirka – srbistika
D0.021 Srbistika – opće enciklopedije
D0.023 Srbistika – specijalne enciklopedije
D0.024 Srbistika – biografski leksikoni
D0.025 Srbistika – bibliografije
D0.026 Srbistika – rječnici
D0.03 Referentna zbirka – slovenistika
D0.033 Slovenistika – leksikoni
D0.034 Slovenistika – biografski leksikoni
D0.035 Slovenistika – bibliografije
D0.036 Slovenistika – rječnici
D0.04 Referentna zbirka – bosanika
D0.044 Bosanika – biografski leksikoni
D0.045 Bosanika – bibliografije
D0.046 Bosanika – rječnici
D0.05 Referentna zbirka – montenegristika
D0.055 Montenegristika – bibliografije
D0.06 Referentna zbirka – makedonistika
D0.061 Makedonistika – opće enciklopedije
D0.063 Makedonistika – leksikoni
D0.064 Makedonistika – biografski leksikoni
D0.065 Makedonistika – bibliografije
D0.066 Makedonistika – rječnici
D0.07 Referentna zbirka – bugaristika
D0.072 Bugaristika – specijalne enciklopedije
D0.074 Bugaristika – biografski leksikoni
D0.076 Bugaristika – rječnici
D0.08 Referentna zbirka – rusistika
D0.081 Rusistika – opće enciklopedije
D0.082 Rusistika – specijalne enciklopedije
D0.083 Rusistika – leksikoni
D0.084 Rusistika – biografski leksikoni
D0.085 Rusistika – bibliografije
D0.086 Rusistika – rječnici
D0.09 Referentna zbirka – ukrajinistika
D0.091 Ukrajinistika – opće enciklopedije
D0.092 Ukrajinistika – specijalne enciklopedije
D0.093 Ukrajinistika – leksikoni
D0.094 Ukrajinistika – bibliografski leksikoni
D0.095 Ukrajinistika – bibliografije
D0.096 Ukrajinistika – rječnici
D0.11 Referentna zbirka – polonistika
D0.111 Polonistika – opće enciklopedije
D0.112 Polonistika – specijalne enciklopedije
D0.113 Polonistika – leksikoni
D0.114 Polonistika – biografski leksikoni
D0.115 Polonistika – bibliografije
D0.116 Polonistika – rječnici
D0.12 Referentna zbirka – bohemistika
D0.121 Bohemistika – opće enciklopedije
D0.122 Bohemistika – specijalne enciklopedije
D0.123 Bohemistika – leksikoni
D0.124 Bohemistika – biografski leksikoni
D0.125 Bohemistika – bibliografije
D0.126 Bohemistika – rječnici
D0.13 Referentna zbirka – slovakistika
D0.131 Slovakistika – opće enciklopedije
D0.132 Slovakistika – specijalne enciklopedije
D0.133 Slovakistika – leksikoni
D0.134 Slovakistika – biografski leksikoni
D0.136 Slovakistika – rječnici
D0.201 Rad JAZU/HAZU
D0.202 Građa za povijest književnosti Hrvatske
D0.203 Starine JAZU/HAZU
D0.204 Hrvatski dijalektološki zbornik
D0.205 Filologija
D0.206 Onomastica Jugoslavica
D0.207 Folia onomastica Croatica
D0.208 Radovi Zavoda za slavensku filologiju
D0.209 Hrvatski jezik
D0.210 Jezik
D0.211 Suvremena lingvistika
D0.212 Rasprave instituta za jezik JAZU / Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
D0.213 Umjetnost riječi
D0.214 Dubrovačka akta i povelje
D0.301 Novoe literaturnoe obozrenie
D0.302 Russian literature
D01 Opća lingvistika
D02 Teorija književnosti
D03 Staroslavenski jezik i književnost
D03.1 Rječnici staroslavenskog jezika
D03.2 Gramatike staroslavenskog jezika
D03.3 Staroslavenski tekstovi i studije
D04 Južnoslavenski jezici i književnost
D04.1 Južnoslavenska književnost
D04.2 Povijest južnoslavenske književnosti
D04.22 Pregledi i studije o južnoslavenskim književnostima
D04.23 Metodika nastave južnoslavenskih književnosti
D04.3 Južnoslavenski jezici
D04.32 Pravopisi južnoslavenskih jezika
D04.33 Povijest južnoslavenskih jezika
D04.34 Dijalektologija južnoslavenskih jezika
D04.35 Stilistika južnoslavenskih jezika
D04.36 Studije o južnoslavenskim jezicima
D04.37 Metodika nastave južnoslavenskih jezika
D05 Hrvatski jezik i književnost
D05.1 Hrvatska književnost
D06 Srpski jezik i književnost
D06.1 Srpska književnost
D06.21 Povijest srpske književnosti
D06.22 Pregledi i studije srpske književnosti
D06.23 Metodika nastave srpske književnosti
D06.3 Srpski jezik
D06.31 Povijest srpskoga jezika
D06.32 Pravopisi srpskoga jezika
D06.33 Dijalektologija srpskoga jezika
D06.34 Stilistika srpskoga jezika
D06.35 Studije o srpskome jeziku
D06.36 Metodika nastave srpskoga jezika
D06.37 Udžbenici za učenje srpskog kao stranog jezika
D07 Slovenski jezik i književnost
D07.1 Slovenska književnost
D07.21 Povijest slovenske književnosti
D07.22 Pregledi i studije o slovenskoj književnosti
D07.23 Metodika nastave slovenske književnosti
D07.31 Gramatike slovenskoga jezika
D07.32 Pravopisi slovenskoga jezika
D07.33 Povijest slovenskoga jezika
D07.34 Dijalektologija slovenskoga jezika
D07.35 Stilistika slovenskoga jezika
D07.36 Studije o slovenskome jeziku
D07.37 Metodika nastave slovenskoga jezika
D07.38 Udžbenici slovenskoga jezika za strance
D08 Bosanskohercegovački jezik i književnost
D08.1 Bosanskohercegovačka književnost
D08.21 Povijest bosanskohercegovačke književnosti
D08.22 Pregledi i studije o bosanskohercegovačkoj književnosti
D08.31 Gramatike bosanskoga jezika
D08.32 Pravopisi bosanskoga jezika
D08.33 Povijest bosanskoga jezika
D08.34 Dijalektologija bosanskoga jezika
D08.35 Stilistika bosanskoga jezika
D08.36 Studije bosanskoga jezika
D08.38 Udžbenici bosanskoga jezika
D09 Crnogorski jezik i književnost
D09.1 Crnogorska književnost
D09.21 Povijest crnogorske književnosti
D09.22 Pregledi i studije crnogorske književnosti
D09.33 Povijest crnogorskoga jezika
D09.34 Dijalektologija crnogorskoga jezika
D09.35 Stilistika crnogorskoga jezika
D09.36 Studije o crnogorskome jeziku
D10 Makedonski jezik i književnost
D10.1 Makedonska književnost
D10.21 Povijest makedonske književnosti
D10.22 Pregledi i studije o makedonskoj književnosti
D10.23 Metodika nastave makedonske književnosti
D10.31 Gramatike makedonskoga jezika
D10.32 Pravopisi makedonskoga jezika
D10.33 Povijest makedonskoga jezika
D10.34 Dijalektologija makedonskoga jezika
D10.35 Stilistika makedonskoga jezika
D10.36 Studije o makedonskome jeziku
D10.37 Metodika nastave makedonskoga jezika
D10.38 Udžbenici makedonskoga jezika za strance
D11 Bugarski jezik i književnost
D11.1 Bugarska književnost
D11.21 Povijest bugarske književnosti
D11.22 Pregledi i studije o bugarskoj književnosti
D11.23 Metodika nastave bugarske književnosti
D11.31 Gramatike bugarskoga jezika
D11.32 Pravopisi bugarskoga jezika
D11.33 Povijest bugarskoga jezika
D11.35 Stilistika bugarskoga jezika
D11.36 Studije o bugarskome jeziku
D11.38 Udžbenici bugarskoga jezika za strance
D12 Ruski jezik i književnost
D12.1 Ruska književnost
D12.21 Povijest ruske književnosti
D12.22 Pregledi i studije o ruskoj književnosti
D12.23 Metodika nastave ruske književnosti
D12.31 Gramatike ruskoga jezika
D12.32 Pravopisi ruskoga jezika
D12.33 Povijest ruskoga jezika
D12.34 Dijalektologija ruskoga jezika
D12.35 Stilistika ruskoga jezika
D12.36 Studije o ruskome jeziku
D12.37 Metodika nastave ruskoga jezika
D12.38 Udžbenici ruskoga jezika za strance
D13 Ukrajinski jezik i književnost
D13.1 Ukrajinska književnost
D13.21 Povijest ukrajinske književnosti
D13.22 Pregledi i studije o ukrajinskoj književnosti
D13.23 Metodika nastave ukrajinske književnosti
D13.3 Ukrajinski jezik
D13.31 Gramatike ukrajinskoga jezika
D13.32 Pravopisi ukrajinskoga jezika
D13.33 Povijest ukrajinskoga jezika
D13.34 Dijalektologija ukrajinskoga jezika
D13.35 Stilistika ukrajinskoga jezika
D13.36 Studije o ukrajinskom jeziku
D13.37 Metodika nastave ukrajinskoga jezika
D13.38 Udžbenici ukrajinskoga jezika za strance
D14 Bjeloruski jezik i književnost
D14.1 Bjeloruska književnost
D14.21 Povijest bjeloruske književnosti
D14.22 Pregledi i studije o bjeloruskoj književnosti
D14.3 Bjeloruski jezik
D14.36 Studije o bjeloruskom jeziku
D15 Poljski jezik i književnost
D15.1 Poljska književnost
D15.21 Povijest poljske književnosti
D15.22 Pregledi i studije o poljskoj književnosti
D15.31 Gramatike poljskoga jezika
D15.32 Pravopisi poljskoga jezika
D15.33 Povijest poljskoga jezika
D15.34 Dijalektologija poljskoga jezika
D15.35 Stilistika poljskoga jezika
D15.36 Studije o poljskome jeziku
D15.37 Metodika nastave poljskoga jezika
D15.38 Udžbenici poljskoga jezika za strance
D16 Češki jezik i književnost
D16.1 Češka književnost
D16.21 Povijest češke književnosti
D16.22 Pregledi i studije o češkoj književnosti
D16.3 Češki jezik
D16.31 Gramatike češkoga jezika
D16.32 Pravopisi češkoga jezika
D16.33 Povijest češkoga jezika
D16.34 Dijalektologija češkoga jezika
D16.35 Stilistika češkoga jezika
D16.36 Studije o češkom jeziku
D16.37 Metodika nastave češkoga jezika
D16.38 Udžbenici češkoga jezika za strance
D17 Slovački jezik i književnost
D17.1 Slovačka književnost
D17.21 Povijest slovačke književnosti
D17.22 Pregledi i studije o slovačkoj književnosti
D17.31 Gramatike slovačkoga jezika
D17.32 Pravopisi slovačkoga jezika
D17.33 Povijest slovačkoga jezika
D17.34 Dijalektologija slovačkoga jezika
D17.35 Stilistika slovačkoga jezika
D17.36 Studije o slovačkome jeziku
D17.37 Metodika nastave slovačkoga jezika
D17.38 Udžbenici slovačkoga jezika za strance
D18 Slavenski jezici i književnost
D18.1 Slavenske književnosti
D18.21 Povijest slavenskih književnosti
D18.22 Pregledi i studije o slavenskim književnostima
D18.31 Gramatike slavenskih jezika
D18.33 Povijest slavenskih jezika
D18.34 Dijalektologija slavenskih jezika
D18.35 Stilistika slavenskih jezika
D18.36 Studije o slavenskim jezicima
D20 Neslavenski jezici i književnost
D20.11 Antologije svjetske književnosti
D20.12 Klasična grčka i rimska književnost
D20.13.1 Talijanska književnost
D20.13.2 Francuska književnost
D20.13.3 Španjolska književnost
D20.13.4 Ostale romanske književnosti
D20.14 Njemačka i austrijska književnost
D20.15 Anglosaksonska književnost
D20.16 Mađarska književnost
D20.17 Skandinavske književnosti
D20.18 Ostale književnosti
D20.21 Povijest svjetske književnosti
D20.22 Pregledi i studije o svjetskoj književnosti
D20.31 Gramatike neslavenskih jezika
D21 Filozofija
D21.1 Estetika
D21.2 Etika
D22 Psihologija
D23 Religija
D23. 1 Mitologija i simbolika
D24 Etnologija
D24.1 Antropologija
D25 Umjetnost
D25.1 Likovna umjetnost
D25.2 Glazbene umjetnosti
D25.3 Filmska umjetnost i medijska kultura
D25.4 Kazališna umjetnost
D26 Povijest
D26.1 Opća povijest
D26.2 Povijest Hrvatske
D26.3 Povijest južnoslavenskih naroda
D26.4 Povijest istočnoslavenskih naroda
D26.5 Povijest zapadnoslavenskih naroda
D26.6 Povijest slavenskih naroda
D27 Kultura i kulturna povijest
D27.1 Svjetska kultura i kulturna povijest
D27.2 Hrvatska kultura i kulturna povijest
D27.3 Kultura i kulturna povijest južnoslavenskih naroda
D27.4 Kultura i kulturna povijest istočnoslavenskih naroda
D27.5 Kultura i kulturna povijest zapadnoslavenskih naroda
D27.6 Kultura i kulturna povijest Slavena
D28 Metodologija znanstvenog rada i istraživanja
D29 Sociologija
D29.1 Sociologija kulture, kulturne teorije
D30 Metodika/Didaktika; Teorija nastave književnosti
comment - permalink
FG
FG PORTUGALSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FG00 Referentna zbirka za portugalski
FG01 Portugalska književnost
FG01.1 Antologije portugalske književnosti
FG02 Prijevodi na portugalski jezik
FG03 Znanost o književnosti
FG03.1 Povijest portugalske književnosti
FG03.2 Književna kritika i teorija književnosti
FG03.3 Književne studije o portugalskim autorima
FG04 Brazilska književnost na portugalskom jeziku
FG04.1 Antologije brazilske književnosti
FG05 Brazilska književna kritika
FG05.1 Povijest brazilske književnosti
FG05.2 Književna kritika i teorija brazilske književnosti
FG05.3 Književne studije o brazilskim autorima
FG05.4 Povijest i civilizacija Brazila
FG06 Afrička književnost na portugalskom jeziku
FG06.1 Antologije afričke književnosti
FG07 Afrička književna kritika
FG07.1 Povijest afričke književnosti na portugalskom jeziku
FG07.2 Književna kritika i teorija afričke književnosti na portugalskom jeziku
FG07.3 Književne studije o afričkim autorima portugalskog jezičnog izraza
FG07.4 Povijest i civilizacije luzofone Afrike
FG08 Portugalski jezik
FG08.1 Povijest portugalskog jezika
FG08.2 Gramatike portugalskog jezika
FG08.21 Fonetika, fonologija i ortografija portugalskog jezika
FG08.3 Metodika nastave portugalskog jezika
FG09 Lingvistika
FG09.01 Opća lingvistika
FG09.02 Psiholingvistika
FG09.03 Kognitivna lingvistika
FG09.04 Sociolingvistika
FG09.05 Semantika
FG09.06 Pragmalingvistika
FG09.07 Sintaksa
FG09.08 Teorija prevođenja
FG09.09 Leksikologija
FG09.10 Leksikografija
FG09.11 Retorika
FG09.12 Stilistika
FG09.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FG09.14 Autorstvo/kreativno pisanje
FG09.15 Semiologija i semiotika
FG09.16 Jezična tipologija
FG09.17 Povijest lingvističkih teorija
FG10 Povijest i civilizacija Portugala
FG11 Umjetnost i geografija
comment - permalink
FE
FE FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
FE00 Referentna zbirka za francuski
FE01 Francuska književnost
FE01.1 Srednjovjekovna francuska književnost
FE02 Kanadska književnost na francuskom jeziku
FE03 Belgijska književnost na francuskom jeziku
FE03.1 Povijest belgijske književnosti na francuskom jeziku
FE03.2 Književna kritika i teorija belgijske književnosti na francuskom jeziku
FE03.3 Književne studije o belgijskim autorima francuskog jezičnog izraza
FE03.4 Belgijska filozofija
FE04 Prijevodi svjetske književnosti na francuski jezik
FE05 Znanost o književnosti
FE05.1 Povijest francuske književnosti
FE05.11 Srednji vijek
FE05.12 16. st.
FE05.13 17. st.
FE05.14 18. st.
FE05.15 19. st.
FE05.16 20. st.
FE05.2 Književna kritika i teorija književnosti
FE05.3 Književne studije o francuskim autorima
FE05.4 Prozodija
FE05.5 Autorstvo, kreativno pisanje
FE05.6 Stilistika
FE06 Francuski jezik
FE06.1 Vulgarni latinitet, romanska filologija
FE06.2 Povijest francuskog jezika
FE06.3 Francuski jezik- gramatike
FE06.4 Fonetika, fonologija, ortografija francuskog jezika
FE06.5 Metodika nastave franscuskog jezika
FE06.51 Udžbenici francuskog jezika
FE07 Lingvistika
FE07.01 Opća lingvistika
FE07.02 Psiholingvistika
FE07.03 Kognitivna lingvistika
FE07.04 Sociolingvistika
FE07.05 Semantika
FE07.06 Pragmalingvistika
FE07.07 Sintaksa
FE07.08 Teorija prevođenja
FE07.09 Leksikologija
FE07.10 Leksikografija
FE07.11 Retorika
FE07.12 Stilistika
FE07.13 Prozodija/metrika/versifikacija
FE07.14 Autorstvo. Kreativno pisanje
FE07.15 Semiologija i semiotika
FE07.16 Jezična tipologija
FE07.17 Povijest lingvističkih teorija
FE08 Povijest i civilizacija Francuske
FE09 Geografija (Francuska)
FE10 Filozofija. Psihologija. Religija. Društvene znanosti
FE11 Umjetnost
FE12 Ostali romanski jezici
FE12.01 Okcitanski
FE12.02 Retoromanski
FE12.03 Talijanski
FE12.04 Venetski
FE12.05 Dalmatski
comment - permalink
FD
FD TALIJANISTIKA
FD00 Referentna zbirka za talijanistiku. Enciklopedije i enciklopedijski rječnici
FD00.1 Talijanski jednojezični rječnici. Talijanski rječnici sinonima i antonima
FD00.2 Talijanski (jednojezični ili višejezični) rječnici/leksikoni homonima, lažnih parova i posuđenica. Talijanska frazeologija
FD00.3 Talijanski (jednojezični ili višejezični) jezici struke i žargona
FD00.4 Etimološki rječnici
FD00.5 Talijanski dijalektološki rječnici
FD00.6 Opći dvojezični/višejezični rječnici
FD00.7 Hrvatski rječnici - razni
FD00.8 Književni rječnici/leksikoni
FD01 Bibliografije. Katalozi
FD02 Bibliotekarstvo. Katalozi
FD03 Filozofija
FD03.1 Pojedini filozofi
FD03.2 Estetika
FD04 Psihologija
FD05 Religija, teologija, mitologija i institucije
FD06 Društvene znanosti
FD06.1 Sociologija
FD06.2 Politika
FD06.3 Pravo. Sudstvo
FD06.4 Pedagogija. Odgoj. Obrazovanje. Nastava
FD06.5 Etnologija. Etnografija. Folklor
FD07 Umjetnost
FD07.1 Slikarstvo
FD07.2 Glazba
FD07.3 Film
FD07.4 Kazalište
  JEZICI. ZNANOST O JEZIKU. POJEDINI JEZICI
FD08 Opća jezična pitanja. Filologija
FD08.01 Filozofija jezika
FD08.02 Opća lingvistika i filologija
FD08.03 Leksikologija
FD08.04 Fonetika. Fonologija
FD08.05 Gramatika
FD08.06 Stilistika
FD08.07 Historijska (dijakronijska) lingvistika
FD08.08 Semantika
FD08.09 Sintaksa
FD08.10 Prozodija. Metrika. Versifikacija
FD09 Romanski jezici
FD09.1 Francuski jezik
FD09.2 Talijanski jezik
FD09.201 Povijest talijanskog jezika
FD09.202 Dijalektologija talijanskog jezika
FD09.203 Leksikologija talijanskog jezika
FD09.204 Fonetika i fonologija talijanskog jezika
FD09.205 Gramatika talijanskog jezika
FD09.206 Historijska gramatika talijanskog jezika
FD09.207 Semantika talijanskog jezika
FD09.208 Sintaksa talijanskog jezika
FD09.209 Učenje talijanskog jezika. Udžbenici talijanskog jezika
FD09.210 Stilistika talijanskog jezika
FD09.211 Prozodija talijanskog jezika
FD09.212 Pravopis i izgovor talijanskog jezika
FD09.3 Latinski jezik
FD09.31 Vulgarni latinski jezik
FD10 Hrvatski jezik
  KNJIŽEVNOST. ZNANOST O KNJIŽEVNOSTI. POJEDINE KNJIŽEVNOSTI
FD11 Teorija književnosti
FD12 Stilistika. Retorika
FD13 Književna kritika. Književne studije
FD14 Engleska književnost
FD15 Njemačka književnost
FD16 Francuska književnost
FD17 Talijanska književnost – lijepa književnost
FD17.1 Talijanska književnost – antologije
FD17.2 Talijanska književnost – povijest književnosti
FD17.3 Talijanska književnost – književne studije i prikazi
FD17.4 Talijanska književnost – književne studije i prikazi pojedinih autora
FD18 Rimska književnost
FD19 Grčka književnost
FD19.1 Novogrčka književnost
FD20 Slavenske književnosti
FD20.1 Hrvatska književnost
FD20.11 Književne studije i prikazi
FD20.12 Književne studije i prikazi pojedinih autora
FD20.2 Ruska književnost
FD21 Opća povijest
FD21.1 Povijest Italije
FD21.2 Povijest Hrvatske
FD21.3 Povijest - manjine
FD22 Povijest civilizacije. Povijest kulture
FD23 Geografija
FD24 Ostale književnosti
comment - permalink
Weblog Navigation
Loading...
Weblog Archives
  • Loading...