Raspored gradje u Knjiznici FF-a
ED: Revision 4
ED KLASIČNA FILOLOGIJA
ED00 Referentna zbirka za klasičnu filologiju
ED00.1 Enciklopedije i leksikoni
ED00.2 Rječnici i tezaurusi
ED00.3 Gramatike
ED00.4 Bibliografije, atlasi, priručnici, vodiči
ED00.5 Referentna zbirka - ostalo
ED01 Klasična filologija općenito
ED02 Latinski jezik i književnost
ED02.1 Rimska književnost na latinskom
ED02.2 Rimska književnost ‑ prijevodi
ED03.1 Latinska književnost nakon pada Rimskog Carstva (na latinskom)
ED03.2 Latinska književnost nakon pada Rimskog Carstva (prijevodi)
ED03.3 Hrvatska književnost
ED04 Prijevodi na latinski
ED05 Studije o latinskoj književnosti
ED05.1 Studije o rimskoj književnosti
ED05.2 Studije o latinskoj književnosti nakon pada RC
ED05.3 Rimska metrika
ED05.4 Komentari latinskih tekstova
ED06 Studije o latinskom jeziku
ED07 Latinska epigrafija
ED08 Latinska paleografija
ED09 Kultura i civilizacija starog Rima
ED09.1 Rimska povijest
ED09.2 Religija u starom Rimu. Rimska mitologija
ED09.3 Filozofija
ED09.4 Rimsko pravo
ED09.5 Znanost i tehnika u starom Rimu
ED09.6 Privreda u starom Rimu
ED10 Metodika nastave latinskog jezika
ED20 Grčki jezik i književnost
ED20.1 Grčka književnost na grčkom
ED20.2 Grčka književnost ‑ prijevodi
ED20.3 Prijevodi na grčki
ED21 Studije o grčkoj književnosti
ED21.1 Grčka metrika
ED21.2 Komentari grčkih tekstova
ED22 Studije o grčkom jeziku
ED23 Grčka epigrafija
ED24 Grčka paleografija
ED25 Kultura i civilizacija stare Grčke
ED25.1 Grčka povijest
ED25.2 Grčka religija i mitologija
ED25.3 Grčka filozofija
ED25.4 Pravo u staroj Grčkoj
ED25.5 Znanost i tehnika u staroj Grčkoj
ED26.6 Privreda u staroj Grčkoj
ED26 Metodika nastave grčkog jezika
ED27 Umjetnost
ED30 Referentna zbirka za novogrčki jezik
ED30.1 Enciklopedije, leksikoni, rječnici, tezaurusi
ED30.2 Bibliografije, atlasi, priručnici, vodiči
ED31 Novogrčka književnost
ED31.1 Novogrčka književnost na novogrčkom
ED31.2 Novogrčka književnost ‑ prijevodi
ED32 Studije o novogrčkoj književnosti
ED33 Prijevodi na novogrčki
ED34 Studije o novogrčkom jeziku
ED34.1 Gramatike
ED35 Kultura i civilizacija
ED35.1 Grčka povijest
ED35.2 Grčka umjetnost
ED36 Metodika nastave novogrčkog jezika