Raspored gradje u Knjiznici FF-a
FB: Revision 1
FB GERMANISTIKA
FB00 Referentna zbirka za germanistiku
FB00.1 Rječnici
FB00.2 Leksikoni
FB00.3 Bibliografije
FB00.4 Gramatike
FB01 Književnost njemačkog govornog područja
FB01.1 Književnost od početaka do humanizma
FB01.2 Književnost humanizma i reformacije
FB01.3 Književnost u razdoblju baroka
FB01.4 Književnost od prosvjetiteljstva do "Vormärza"
FB01.5 Književnost od "Vormärza" do naturalizma
FB01.6 Književnost od naturalizma do 1945.
FB01.7 Književnost od 1945.
FB01.8 Književne antologije
FB02 Književni prijevodi
FB02.1 Prijevodi njemačke književnosti na strane jezike
FB02.2 Prijevodi stranih književnosti na njemački jezik
FB03 Znanost o književnosti
FB03.1 Teorija književnosti
FB03.2 Povijest književnosti
FB03.3 Pojedinačne književne studije
FB03.31 Biografije
FB03.32

Književne
 interpretacije

FB03.4 Zbirke književnih studija
FB04 Njemački jezik. Lingvistika
FB04.1 Jezikoslovne studije
FB04.11 Povijest jezika. Dijalektologija
FB04.12 Suvremena gramatika njemačkog jezika
FB04.13 Semantika i pragmalingvistika
FB04.14 Sociolingvistika
FB04.15 Dodirno i supostavno jezikoslovlje
FB04.16 Kognitivna lingvistika. Psiholingvistika
FB04.17 Tekstna lingvistika. Retorika
FB04.18 Teorija prevođenja
FB04.19 Interlingvistika
FB05 Nastava njemačkog jezika
FB05.1 Didaktika. Metodika.
FB05.2 Udžbenici
FB06 Kulturološke studije
FB07 Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja
FB07.1 Filozofija
FB07.2 Povijest
FB07.3 Umjetnost