CC


CC ARHEOLOGIJA
CC00 Referentna zbirka-za arheologiju
CC01 Opća arheologija
CC01.1 Teorija arheologije
CC01.12 Razvoj arheologije kroz povijest
CC01.2 Arheološke discipline
CC01.21 Podvodna arheologija
CC01.22 Arheologija okoliša. Bioarheologija
CC01.23 Pejzažna arheologija
CC01.24 Antropološka arheologija. Arheologija u odnosu na antropologiju
CC02 Metodologija arheologije
CC02.1 Rekognosciranje. Neinvazivne metode istraživanja. GIS. Zračna fotografija. Geofizikalna istraživanja
CC02.2 Terenska istraživanja u arheologiji i nalazišta općenito
CC02.3 Datiranje. Tehnike i metode datiranja
CC02.31 Tipologija. Tipološko datiranje
CC02.32 Stratigrafija. Stratigrafsko datiranje
CC02.33 Dendokronologija
CC02.34 Apsolutno datiranje. C14 metoda. Luminiscencija
CC03 Konzervacija u arheologiji
CC03.2 Konzervacija i zaštita pokretnih materijala
CC04 Prapovijesna arheologija
CC04.11 Paleolitik i mezolitik u Hrvatskoj
CC04.12 Paleolitik i mezolitik u svijetu
CC04.21 Neolitik u Hrvatskoj
CC04.22 Neolitik u svijetu
CC04.31 Eneolitik u Hrvatskoj
CC04.32 Eneolitik u Europi
CC04.321 Eneolitička groblja u Europi
CC04.41 Brončano doba u Hrvatskoj
CC04.42 Brončano doba u Europi
CC04.421 Groblja brončanog doba u Europi
CC04.5 Željezno doba u Hrvatskoj
CC04.511 Starije željezno doba u Hrvatskoj
CC04.513 Mlađe željezno doba u Hrvatskoj
CC04.6 Željezno doba u Europi
CC04.61 Starije željezno doba u Europi
CC04.612 Groblja starijeg željeznog doba u Europi
CC04.62 Mlađe željezno doba u Europi
CC04.621 Groblja mlađeg željeznog doba u Europi
CC05 Arheologija povijesnih razdoblja
CC05.11 Antika u Hrvatskoj
CC05.111 Antičke nekropole u Hrvatskoj
CC05.112 Antička arhitektura u Hrvatskoj
CC05.113 Antička skulptura u Hrvatskoj
CC05.12 Antika u svijetu
CC05.121 Antičke nekropole u svijetu
CC05.122 Antička arhitektura u svijetu
CC05.123 Antička skulptura u svijetu
CC05.124 Antička književnost i filozofija
CC05.21 Kasna antika u Hrvatskoj
CC05.22 Kasna antika u svijetu
CC05.3 Srednji vijek u Hrvatskoj
CC05.31 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
CC05.311 Ranosrednjevjekovna groblja u Hrvatskoj
CC05.312 Ranosrednjevjekovna arhitektura u Hrvatskoj
CC05.4 Srednji vijek u Europi i u svijetu
CC05.41 Rani srednji vijek u Europi i svijetu
CC05.42 Ranosrednjevjekovna groblja u Europi
CC05.43 Ranosrednjevjekovna arhitektura u Europi
CC05.5 Kasni srednji vijek i novi vijek u Hrvatskoj
CC05.6 Kasni srednji vijek i novi vijek u Europi
CC06 Numizmatika
CC06.1 Numizmatika mlađeg željeznog doba i prapovijesti
CC06.2 Numizmatika antike
CC06.3 Numizmatika srednjeg vijeka
CC07 Keramika
CC07.1 Prapovijesna keramika
CC07.2 Antička keramika
CC07.3 Srednjevjekovna keramika
CC08 Metalni predmeti. Metal. Nakit. Oružje
CC08.1 Metal brončanog i željeznog doba
CC08.2 Metal antike
CC08.3 Metal srednjeg vijeka
CC09 Staklo
CC09.1 Antičko staklo
CC09.2 Srednjevjekovno staklo
CC10 Epigrafija
CC10.1 Antička epigrafija
CC10.11 Antička epigrafija u Hrvatskoj
CC10.2 Srednjevjekovna epigrafija
CC10.21 Srednjevjekovna epigrafija u Hrvatskoj
CC11 Mitologija. Religija
CC11.1 Nekršćanske religije
CC11.12 Grčka i rimska mitologija. Klasična mitologija
CC11.123 Ostale nekršćanske religije
CC11.2 Kršćanske religije
CC11.21 Kršćanske crkve. Opća povijest. Redovi
CC12 Arheološki muzeji
CC12.1 Muzejske publikacije. Katalozi (Hrvatska)
CC12.2 Muzejske publikacije. Katalozi (svijet)
CC13 Arheologija u odnosu na povijest
CC13.1 Arheologija u odnosu na povijest (Hrvatska)
CC13.2 Arheologija u odnosu na povijest (Europa)
CC13.21 Arheologija u odnosu na povijest (Europa). Sustavi pisanja. Pisma