BG


BG INFORMACIJSKE ZNANOSTI
BG00 Referentna zbirka iz informacijskih znanosti
BG00.1 Enciklopedije
BG00.2 Rječnici. Tezaurusi
BG00.3 Leksikoni
BG00.4 Bibliografije. Vodiči
BG00.5 Klasifikacijske tablice
BG01 Računala. Računalstvo
BG01.1 Računalstvo općenito. Računalni hardver
BG01.2 Programiranje. Računalni programi. Softver (pojedini softveri)
BG01.3 Korisničko okruženje. Rukovanje podacima
BG01.31 Multimedija. Webdizajn. Hipertekst
BG01.32 Baze podataka
BG01.4 Računalne mreže. Internet
BG01.5 Umjetna inteligencija
BG01.6 Obrada i izrada dokumenata
BG01.7 Učenje na daljinu
BG02 Lingvistika. Računalna lingvistika
BG03 Informacijska znanost. Dokumentalistika
BG04 Knjižničarstvo
BG04.1 Knjižničarstvo. Knjižnice općenito
BG04.2 Knjižnično poslovanje i upravljanje (zgrade, osoblje, knjižnični sustavi, nabava)
BG04.3 Katalogizacija
BG04.4 Klasifikacija, indeksiranje i pretraživanje
BG04.41 Klasifikacijski sustavi
BG04.42 Indeksiranje i pretraživanje
BG04.43 Tezaurusi
BG04.44 Organizacija znanja
BG04.5 Informacijska služba
BG04.6 Rukovanje knjižničnom građom i zaštita
BG04.7 Vrste knjižnica
BG04.71 Specijalne knjižnice
BG04.72 Narodne knjižnice
BG04.73 Nacionalne knjižnice
BG04.74 Visokoškolske knjižnice
BG04.75 Školske knjižnice
BG04.76 Knjižnice za specijalne grupe korisnika
BG04.8 Digitalne knjižnice i elektronička građa
BG05 Povijest knjige i pisma. Čitanje. Cenzura
BG06 Referentna djela. Bibliografije
BG07 Serijske publikacije. Periodika
BG08 Novinarstvo. Tiskarstvo. Izdavaštvo
BG09 Autorsko pravo. Ljudska prava
BG10 Muzeologija. Muzeji
BG10.1 Muzeologija. Teorija muzeja
BG10.2 Muzeji općenito
BG10.3 Zgrade i oprema muzeja
BG10.4 Izložbe. Zbirke. Eksponati
BG10.5 Zaštita izložaka
BG11 Baština. Kultura
BG12 Umjetnost. Arhitektura
BG13 Arhivistika
BG14 Komunikologija