BC


BC PSIHOLOGIJA
BC00 Referentna zbirka psihologije
BC01 Psihologija općenito
BC01.11 Percepcija
BC01.12 Kognicija
BC01.13 Inteligencija
BC01.14 Motivacija i emocije
BC01.21 Individualne razlike. Kulturalna psihologija
BC01.22 Psihologija životinja
BC01.23 Evolucijska psihologija
BC01.3 Popularna psihologija
BC01.4 Psihologija kao struka
BC02 Povijest psihologije
BC03 Psihometrija
BC04 Biološka psihologija
BC04.1 Anatomija i fiziologija
BC04.2 Genetika
BC05 Razvojna psihologija
BC05.1 Psihologija djetinjstva i adolescencije
BC05.2 Psihologija odraslih i starenje
BC06 Socijalna psihologija
BC07 Psihologija ličnosti
BC07.1 Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja
BC07.2 Psihologija ličnosti - crte i stanja ličnosti
BC08 Klinička psihologija
BC08.01 Psihički poremećaji
BC08.02 Terapije i intervencije
BC08.03 Dječja klinička psihologija
BC08.04 Psihologija osoba s posebnim potrebama
BC08.05 Klinička neuropsihologija i neurologija
BC08.06 Zdravstvena psihologija
BC08.07 Nasilje
BC08.08 Ovisnosti
BC08.09 Psihosocijalne intervencije
BC09 Školska psihologija
BC10 Industrijska i organizacijska psihologija
BC11 Psihologija potrošnje. Marketing
BC12 Inžinjerska i ekološka psihologija
BC12.1 Ergonomija
BC12.2 Ekološka psihologija
BC13 Psihologija religioznosti
BC14 Psihologija sporta
BC15 Vojna psihologija
BC16 Forenzička psihologija